အခွန် သက်သာခွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက် အများနားမလည်တာကြောင့် အဓိကတာဝန်ရှိတဲ့ စီမံ၊ဘဏ္ဍာ ဝန်ကြီးဌာန ဝေဖန်ခံနေရ

 

Unicodeဖြင့်ဖတ်ရန်

ပြီးခဲ့တဲ့ ေသာကြာေန႔ညက ႏိုင်ငံေတာ်သမ္မတလက်မွတ်ေရးထိုးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ အခွန်သက်သာခွင့်ေပးမယ်ဆိုတဲ့ ကြေညာခၾက်ဟာ အျမားနားမလည်ႏိုင်ေအာင်ဖြဈသွားရတာေကြာင့် အဓိကတာဝန်ရွိတဲ့ စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာေရးႏွင့်စက်မႈဝန်ကြီးဌာနဟာ အခုဆိုရင် တတ်သိနားလည်တဲ့သူတွေအပြင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရွင်တွေနဲ႔ အခွန်ထမ်းသူတွေရဲ႕ ဝေဖန်မႈကိုခံနေရပါတယ်။

အခွန်ဆိုတာကို ႏိုင်ငံတကာမွာ ကေလးကအစနားလည်ေအာင် သင်ေပးနေၿခိန်မွာ အခုစာက လူကြီးေတာင်နားမလည်ေအာင်ဖြဈသွားရလို႔ ဝေဖန်ခံနေရတာလို႔ ဝေဖန်သူတွေက ေပြာပြကြပါတယ်။

ကုန်သည်စက်မႈအသင်းျခဳပ်ဒုတိယဥက္ကဌေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ေလးက “ကြေညာခၾက်ဆိုတာက ရွင်းလင်းပြီး အျမားနားလည်သင့်တာေပါ့။အမွန်ေပြာရရင် အန်ကယ် နားမလည်ဘူး။အန်ကယ်နဲ႔ သိတဲ့သူအၿခိဳ႕ကလည်း နားမလည်ဘူးလို႔ ဆိုကြတယ်”လို႔ ေပြာပါတယ်။

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရွင်တဈဦးဖြဈတဲ့ ေဒါက်တာစိုးထွန်းကလည်း သူလည်းနားမလည်ဘူးဖြဈနေတယ်လို႔ ဆိုပါတယ်။

ႏိုင်ငံေတာ်သမ္မတ႐ုံးက ဥပဒေကဲ့သို႔အာဏာတည်ေသာအမိန႔်အမွတ်၊ ၁ / ၂၀၂၀ နဲ႔ ဇွန်လ ၂၂ ရက် ေန႔က ပြည်ေထာင်စု၏အခွန်အေကာက်ဥပဒေဆိုင်ရာအမိန႔် တဈရပ်ထုတ်ပြန်ရာမွာ ကိုဗဈေကြာင့် ထိခိုက်ခဲ့တဲ့ စီးပွားေရးတွေအတွက်
(က) ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဝင်ငွေႏွဈအတွင်း ထပ်တိုးေပးျခေရသည့်လုပ်ခ၊ လစာ စုစုေပါင်း၏ ၁၀ရာခိုင်ႏႈန်းကို ပြန်အမ်းငွေရပိုင်ခွင့်မရွိသည့် အခွန်ခုႏွိမ်ခွင့် (non-refundable tax credit) အဖြဈ ခံစားခွင့်၊ ( ခ ) ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဝင်ငွေႏွဈအတွင်း ထပ်တိုးေပးျခေခဲ့ရသည့်လုပ်ခ၊ လစာစုစုေပါင်းေပးျခေမႈ၏ ၁၂၅ ရာခိုင်ႏႈန်းႏွင့်ညီျမႇေသာပမာဏကို အသုံးစရိတ်အဖြဈ ဝင်ငွေမွႏုတ်ပယ်ခွင့်၊ (ဂ) ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဝင်ငွေႏွဈအတွင်း သတ်မွတ် မတည်အပိုင်ပစ္စည်းျမား ထပ်တိုးရင်းႏွီးမႊုပ်ႏွံမႈအတွက် တိုးၿခဲ့သုံးစွဲခဲ့သည့် မတည်ပစ္စည်းတန်ဖိုးစုစုေပါင်း၏ ၁၀ ရာခိုင်ႏႈန်းကို ပြန်အမ်းငွေရပိုင်ခွင့်မရွိသည့် အခွန်ခုႏွိမ်ခွင့် (non – refundable tax credit)အဖြဈ ခံစားခွင့်၊ (ဃ) ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဝင်ငွေႏွဈအတွက် ရရွိမည့် ထပ်တိုးသတ်မွတ် မတည်အပိုင်ပစ္စည်းတန်ဖိုးေၾလာ့စရိတ်၏ ၁၂၅ ရာခိုင်ႏႈန်းႏွင့်ညီျမႇေသာပမာဏကို တဈကြိမ်တည်းတိုးမႊင့်ခံစားခွင့် (one time depreciation)တို႔ ဖြဈတယ်လို႔ ဆိုထားပါတယ်။

သည်အမိန႔်ကို ပြည်ေထာင်စု၏အခွန်အေကာက်ဥပဒေဆိုင်ရာအမိန႔် လို႔ဆိုထားပြီး အခုအမိန႔်ဟာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်းကြပ်ႏွဈအတွက် အႀကိဳးသက်ေရာက်စေမယ်လို႔ ဆိုထားတဲ့အတွက် အေရးပါတဲ့ အမိန႔်လည်းဖြဈနေပါတယ်။

ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ေလးက “ စီမံ၊ဘဏ္ဍာကေတာ့ သမ္မတကြီးကို နားလည်ေအာင်ေတာ့ ရွင်းပြပါလိမ့်မယ်။သမ္မတကြီးကေတာ့ နားလည်လို႔ လက်မွတ်ေရးထိုးထုတ်ပြန်လိုက်တာေပါ့။ဒါပေမယ့် အျမား နားမလည်ဘူးဖြဈနေတယ်။ဒီလိုပဲ မွတ်ခၾက်ပြဳချင်တယ်အခွန်နဲ႔ ပတ်သက်ပြီး ရွင်းရွင်းလင်းလင်းသာဖြဈသင့်တယ်”လို႔လည်း ေထာက်ပြပါတယ်။

ႏိုင်ငံေတာ်သမ္မတက အခွန်သက်သာခွင့်ေပးမယ့်ကိစ္စနဲ႔ ပတ်သက်ပြီး စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာေရးႏွင့်စက်မႈဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ႔ အခွန်သက်သာခွင့်ျမားဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းျမားနဲ႔ ခံစားခွင့်ရွိတဲ့ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတွေကို အမိန႔်ေကြာ်ငြာစာ ထုတ်ပြန်၍ သတ်မွတ်ရမယ်လို႔ အမိန႔်ကြေညာစာထဲ ထည့်သွင်းထားတာေတွ႔ရပါတယ်။

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရွင်တဈဦးကေတာ့ အခုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ အမိန႔်ဟာ ဝမ်းသာရမလား၊ဝမ်းနည်းရမလား မသိတဲ့ ပဟေဌိပုစ္ဆာတဈပုဒ်ဖြဈနေတယ်လို႔ ေပြာပါတယ်။

ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ေလးက “ကြိဳဆိုချင်တာေပါ့။ဝမ်းသာချင်တာေပါ့။သက်သာခွင့်ေတွ ေပးမယ်ဆိုေတာ့ေလ။သေျခာလည်း ဖတ်ကြည့်ေတာ့ ဘာေပြာရမယ်မွန်းမသိေတာ့ဘူး။ေပြာႏိုင်တာကေတာ့အခု ထုတ်ပြန်ခၾက်ကိုခွဲခြမ်းကြည့်ရင် ႏိုင်ငံေတာ်အစိုးရဟာ ကိုဗဈေကြာင့် ထိခိုက်သွားတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ပြန်ထူေပးလိုတဲ့ ေကာင်းမွန်တဲ့စိတ်ဓါတ်၊ေနာက်အားလုံးတဈေပါင်းတည်းေၾကာ်လွားခြင်း COVID – 19 စီးပွားေရးကုစားမႈအစီအစဉ်တွေရဲ႕ ပန်းတိုင်ကို ထိေရာက်စေချင်တဲ့ စိတ်ဓါတ် ၊ေနာက်ပြီး ရင်းႏွီးမႊုပ်ႏွံမႈ၊ ကုန်သွယ်ေရးနဲ႔ ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေကို တိုးတက်ေအာင်၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအေပါ် သက်ေရာက်မႈကို ဖြေၾလႇော့ေပးတဲ့ စိတ်စေတနာတွေကို အထင်းသား မြင်ရပါတယ် ”လို႔ေပြာပါတယ်။

မကြာေသးခင်ကလည်း ကိုဗဈနဲ႔ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ကြေညာခၾက်အၿခိဳ႕နဲ႔ ပတ်သက်ပြီး ရွင်းရွင်းလင်းလင်းမဖြဈတာတွေရွိခဲ့တာေကြာင့် ႏိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင် လူသိထင်ရွား ေတာင်းပန်စကားဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။သည့်အတွက် အခုလိုကြေညာခၾက်တွေကို ပြန်ရွင်းလင်းရတာတွေဖြဈနေၿခိန်မွာပဲ အခုအသဈထွက်လာတဲ့ ကြေညာခၾက်ဟာလည်း အျမားနားမလည်ဖြဈရပြန်တယ်လို႔လည်း လုပ်ငန်းရွင်တဈဦးကလည်းဝေဖန်ပါတယ်။

“ေကြာညာခၾက်မထုတ်တာကပဲ ခပ်ေကာင်းေကာင်းဖြဈနေတယ်။ထုတ်လိုက်မွ ပိုဆိုးသွားသလိုဖြဈနေတယ်”လို႔ သူက ေပြာပါတယ်။

အၿခိဳ႕ကလည်း အစိုးရကို အျမားအထင်အမြင်လွဲေအာင် တမင်ျမား လုပ်နေတာလား၊ ပူးသတ်တာလား လို႔ ဆိုနေကြပါတယ်။

အၿခိဳ႕ကေတာ့ ေနာင်မွာ သည်လိုၿမိဳးေတွ မဖြဈရေအာင် အစိုးရအဖွဲ႔ ဖွဲ႔တဲ့အခါ သည်လို လုပ်တဲ့သူတွေကို ချႏ်ထားသင့်တယ်လို႔ ေထာက်ပြပါတယ်။

ကြေညာခၾက်နဲ႔ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာႏိုင်ငံ လက်မွတ်ရ ပြည်သူ႔ စာရင်းကိုင်ျမား အသင်း ဒုဥက္ကဌလည်း သူ႔ရဲ႕ ေဖ့ဘုတ်စာမၾက်ႏွာေပါ်ကေန “ပုဂ္ဂလိက အမြင်အရဆိုပြီး ဒီကြေညာခၾက်ဟာ ကိုဗဈကာလအတွင်းအမြတ်ရတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအတွက်အႀကိဳးရွိပေမဲ့ ရႈံးနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအတွက်ေတာ့ အႀကိဳးသိပ်မရွိႏိူင်ပါဘူး၊ အခွန်စည်းကြပ်မႈ႕အရ အရႈံးကပိုလာႏိူင်ပြီး အဲအရႉံးကိုေနာင်သုံးနဈကိုတဆက်တည်းသယ်ေဆာင်ပြီးေရွ႕သုံးနဈမွာအမြတ်ရရင်ေတာ့ခုနိမ်ႏိူင်မွာဖြဈပါတယ်။ၾကႇန်ေတာ့ရဲ႕အမြင်ေလးပါ´´လို႔ ေပြာဆိုထားတာေတွ႔ရပါတယ်။

Author:
ေအးေအးေအာင်

Zawgyiျဖင့္ဖတ္ရန္

ရန္ကုန္၊ဇြန္လ-၁၄ ရက္။ၿပီးခဲ့တဲ့ ေသာၾကာေန႔ညက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတလက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ အခြန္သက္သာခြင့္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ ေၾကညာခ်က္ဟာ အမ်ားနားမလည္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္သြားရတာေၾကာင့္ အဓိကတာဝန္ရွိတဲ့ စီမံကိန္း၊ဘ႑ာေရးႏွင့္စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနဟာ အခုဆိုရင္ တတ္သိနားလည္တဲ့သူေတြအျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ အခြန္ထမ္းသူေတြရဲ႕ ေဝဖန္မႈကိုခံေနရပါတယ္။

အခြန္ဆိုတာကို ႏိုင္ငံတကာမွာ ကေလးကအစနားလည္ေအာင္ သင္ေပးေနခ်ိန္မွာ အခုစာက လူႀကီးေတာင္နားမလည္ေအာင္ျဖစ္သြားရလို႔ ေဝဖန္ခံေနရတာလို႔ ေဝဖန္သူေတြက ေျပာျပၾကပါတယ္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ဒုတိယဥကၠဌေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက “ေၾကညာခ်က္ဆိုတာက ရွင္းလင္းၿပီး အမ်ားနားလည္သင့္တာေပါ့။အမွန္ေျပာရရင္ အန္ကယ္ နားမလည္ဘူး။အန္ကယ္နဲ႔ သိတဲ့သူအခ်ိဳ႕ကလည္း နားမလည္ဘူးလို႔ ဆိုၾကတယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာစိုးထြန္းကလည္း သူလည္းနားမလည္ဘူးျဖစ္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ဥပေဒကဲ့သို႔အာဏာတည္ေသာအမိန႔္အမွတ္၊ ၁ / ၂၀၂၀ နဲ႔ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ ေန႔က ျပည္ေထာင္စု၏အခြန္အေကာက္ဥပေဒဆိုင္ရာအမိန႔္ တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ရာမွာ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့တဲ့ စီးပြားေရးေတြအတြက္
(က) ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဝင္ေငြႏွစ္အတြင္း ထပ္တိုးေပးေခ်ရသည့္လုပ္ခ၊ လစာ စုစုေပါင္း၏ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပန္အမ္းေငြရပိုင္ခြင့္မရွိသည့္ အခြန္ခုႏွိမ္ခြင့္ (non-refundable tax credit) အျဖစ္ ခံစားခြင့္၊ ( ခ ) ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဝင္ေငြႏွစ္အတြင္း ထပ္တိုးေပးေခ်ခဲ့ရသည့္လုပ္ခ၊ လစာစုစုေပါင္းေပးေခ်မႈ၏ ၁၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ညီမွ်ေသာပမာဏကို အသုံးစရိတ္အျဖစ္ ဝင္ေငြမွႏုတ္ပယ္ခြင့္၊ (ဂ) ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဝင္ေငြႏွစ္အတြင္း သတ္မွတ္ မတည္အပိုင္ပစၥည္းမ်ား ထပ္တိုးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ တိုးခ်ဲ႕သုံးစြဲခဲ့သည့္ မတည္ပစၥည္းတန္ဖိုးစုစုေပါင္း၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပန္အမ္းေငြရပိုင္ခြင့္မရွိသည့္ အခြန္ခုႏွိမ္ခြင့္ (non – refundable tax credit)အျဖစ္ ခံစားခြင့္၊ (ဃ) ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဝင္ေငြႏွစ္အတြက္ ရရွိမည့္ ထပ္တိုးသတ္မွတ္ မတည္အပိုင္ပစၥည္းတန္ဖိုးေလ်ာ့စရိတ္၏ ၁၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ညီမွ်ေသာပမာဏကို တစ္ႀကိမ္တည္းတိုးျမႇင့္ခံစားခြင့္ (one time depreciation)တို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

သည္အမိန႔္ကို ျပည္ေထာင္စု၏အခြန္အေကာက္ဥပေဒဆိုင္ရာအမိန႔္ လို႔ဆိုထားၿပီး အခုအမိန႔္ဟာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမယ္လို႔ ဆိုထားတဲ့အတြက္ အေရးပါတဲ့ အမိန႔္လည္းျဖစ္ေနပါတယ္။

ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက “ စီမံ၊ဘ႑ာကေတာ့ သမၼတႀကီးကို နားလည္ေအာင္ေတာ့ ရွင္းျပပါလိမ့္မယ္။သမၼတႀကီးကေတာ့ နားလည္လို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ျပန္လိုက္တာေပါ့။ဒါေပမယ့္ အမ်ား နားမလည္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ဒီလိုပဲ မွတ္ခ်က္ျပဳခ်င္တယ္အခြန္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသာျဖစ္သင့္တယ္”လို႔လည္း ေထာက္ျပပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အခြန္သက္သာခြင့္ေပးမယ့္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ အခြန္သက္သာခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႔ ခံစားခြင့္ရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္၍ သတ္မွတ္ရမယ္လို႔ အမိန႔္ေၾကညာစာထဲ ထည့္သြင္းထားတာေတြ႕ရပါတယ္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကေတာ့ အခုထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ အမိန႔္ဟာ ဝမ္းသာရမလား၊ဝမ္းနည္းရမလား မသိတဲ့ ပေဟဌိပုစာၦတစ္ပုဒ္ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက “ႀကိဳဆိုခ်င္တာေပါ့။ဝမ္းသာခ်င္တာေပါ့။သက္သာခြင့္ေတြ ေပးမယ္ဆိုေတာ့ေလ။ေသခ်ာလည္း ဖတ္ၾကည့္ေတာ့ ဘာေျပာရမယ္မွန္းမသိေတာ့ဘူး။ေျပာႏိုင္တာကေတာ့အခု ထုတ္ျပန္ခ်က္ကိုခြဲျခမ္းၾကည့္ရင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရဟာ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္သြားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို ျပန္ထူေပးလိုတဲ့ ေကာင္းမြန္တဲ့စိတ္ဓါတ္၊ေနာက္အားလုံးတစ္ေပါင္းတည္းေက်ာ္လႊားျခင္း COVID – 19 စီးပြားေရးကုစားမႈအစီအစဥ္ေတြရဲ႕ ပန္းတိုင္ကို ထိေရာက္ေစခ်င္တဲ့ စိတ္ဓါတ္ ၊ေနာက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြကို တိုးတက္ေအာင္၊ ပုဂၢလိကက႑အေပၚ သက္ေရာက္မႈကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးတဲ့ စိတ္ေစတနာေတြကို အထင္းသား ျမင္ရပါတယ္ ”လို႔ေျပာပါတယ္။

မၾကာေသးခင္ကလည္း ကိုဗစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ေၾကညာခ်က္အခ်ိဳ႕နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမျဖစ္တာေတြရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကိုယ္တိုင္ လူသိထင္ရွား ေတာင္းပန္စကားဆိုခဲ့ဖူးပါတယ္။သည့္အတြက္ အခုလိုေၾကညာခ်က္ေတြကို ျပန္ရွင္းလင္းရတာေတြျဖစ္ေနခ်ိန္မွာပဲ အခုအသစ္ထြက္လာတဲ့ ေၾကညာခ်က္ဟာလည္း အမ်ားနားမလည္ျဖစ္ရျပန္တယ္လို႔လည္း လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကလည္းေဝဖန္ပါတယ္။

“ေၾကာညာခ်က္မထုတ္တာကပဲ ခပ္ေကာင္းေကာင္းျဖစ္ေနတယ္။ထုတ္လိုက္မွ ပိုဆိုးသြားသလိုျဖစ္ေနတယ္”လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

အခ်ိဳ႕ကလည္း အစိုးရကို အမ်ားအထင္အျမင္လြဲေအာင္ တမင္မ်ား လုပ္ေနတာလား၊ ပူးသတ္တာလား လို႔ ဆိုေနၾကပါတယ္။

အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေနာင္မွာ သည္လိုမ်ိဳးေတြ မျဖစ္ရေအာင္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕တဲ့အခါ သည္လို လုပ္တဲ့သူေတြကို ခ်န္ထားသင့္တယ္လို႔ ေထာက္ျပပါတယ္။

ေၾကညာခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္မွတ္ရ ျပည္သူ႔ စာရင္းကိုင္မ်ား အသင္း ဒုဥကၠဌလည္း သူ႔ရဲ႕ ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာေပၚကေန “ပုဂၢလိက အျမင္အရဆိုၿပီး ဒီေၾကညာခ်က္ဟာ ကိုဗစ္ကာလအတြင္းအျမတ္ရတဲ့ကုမၸဏီေတြအတြက္အက်ိဳးရွိေပမဲ့ ရႈံးေနတဲ့ကုမၸဏီေတြအတြက္ေတာ့ အက်ိဳးသိပ္မရွိႏိူင္ပါဘူး၊ အခြန္စည္းၾကပ္မႈ႕အရ အရႈံးကပိုလာႏိူင္ၿပီး အဲအရႉံးကိုေနာင္သုံးနစ္ကိုတဆက္တည္းသယ္ေဆာင္ၿပီးေရွ႕သုံးနစ္မွာအျမတ္ရရင္ေတာ့ခုနိမ္ႏိူင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ကြၽန္ေတာ့ရဲ႕အျမင္ေလးပါ´´လို႔ ေျပာဆိုထားတာေတြ႕ရပါတယ္။

Author:
ေအးေအးေအာင္

Credit: Kumudra News

Focus Myanmar Team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment