အသုဘပို႔ၿပီး ျပန္လာရင္ တေရာ္ကင္ပြန္းျဖင့္ လက္ေဆးရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း

ဒြတၲေဘာင္ မင္းၾကီးဟာ စစ္တိုက္ျပီးျပန္လာေတာ့ ပန္ထြာမင္းသမီးရဲ့တိုင္းျပည္မွာတစ္ည၀င္ အိပ္ခဲ့တယ္။ပန္ထြာမင္းသမီးဟာ မင္းၾက္ီးဘုန္းကံနိမ့္ေအာင္ ဆိုျပီး မီးေနသည္ထမီနဲ႕ရက္လုပ္ထားတဲ့ မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါကို မ်က္ႏွာသုတ္ဖို႕ေပးခဲ့တယ္။မင္းၾကီးလည္း အဲဒီမ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါကိုမ်က္ႏွာသုတ္လိုက္ တာဘုန္းနိမ့္ျပီးနဖူးကမွည့္ရွင္ ဟာကြယ္ခဲ့တယ္။

မင္းၾကီးလည္းဘုန္းနိမ့္မွန္းသိျပီးျပန္လာခဲ့တယ္။လမ္းေရာက္ေတာ့ မိုးရြာတဲ့အတြက္ တေရာ္ပင္ ေအာက္မွာမိုး၀င္ ခိုခဲ့တယ္။တေရာ္ ကင္းပြန္းက စီးက်လာတဲ့ မိုးေရဟာမင္းၾကီးအ ေပၚက်ျပီးဘုန္းက်က္သ ေရရွိေစတဲ့မွဲ႔ရွင္ ဟာျပန္ေပၚလာခဲ့တယ္။မင္းၾကီးလည္း တေရာ္ဟာ ဘုန္းက်က္သ ေရရွိေစတယ္ ဆိုျပီး ဦးေခါင္းေဆး မဂၤလာကို မၾကာခဏ လုပ္ေပးတာကစျပီး ျမန္မာဘုရင္ အဆက္ဆက္ဟာ တေရာ္ကင္းပြန္းနဲ႕ ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာကို ျပဳလုပ္တဲ့ အယူအဆ ေပၚေပါက္ခဲ့တယ္။

ကင္းပြန္းသီး ရဲ့ အာနိသင္ က အပုပ္အစပ္ႏိုင္ တာပါ။ဘယ္ေလာက္ပဲ့ အပုပ္နံ႕ နံပါေစ ကင္းပြန္းသီး ကို မီးၿမိႇဳက္လိုက္ ရင္ အပုပ္နံ အားလံုး ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ဦးေခါင္းကအနံ႕ကိုေပ်ာက္ေအာင္ ကင္းပြန္းသီးက စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္ျပီး ဘုန္းက်က္သ ေရရွိဖို႕ကို တ ေရာ္က စြမ္းေဆာင္ ေပးပါတယ္။အဲဒါေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြဟာ အသုဘပို႔ ျပန္လာတဲ့အခါေတြ မီးေနသည္အိမ္က ျပန္လာတဲ့အခါေတြမွာ တ ေရာ္ကင္းပြန္းကို အသံုးျပဳၾကတာ ဒီေန႕အထိပါပဲ။ source : ဦးျမင့္ခိုင္ (စိတ္ပညာ)

 

minkoko110