ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး ကုန္းသတၱ၀ါျဖစ္တဲ့ ဆင္ေတြအေၾကာင္း

ေရွးပေဝသဏီအခါက ကမၻာေျမာက္ဘက္ျခမ္း၌ ဆင္ႀကီးမ်ား က်က္စားခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါ ထိုဆင္ႀကီးမ်ိဳးမွ ဆင္းသက္ေသာ ဆင္အမ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳးကိုသာလၽွင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ေတာ့သည္။ ယင္းတို႔မွာ ‘အဲလီဖတ္ အာဖရိကန္နပ္’ေခၚ အာဖရိကဆင္မ်ိဳးႏွင့္ ‘အဲလီဖတ္ အာရွတိကပ္’ေခၚ အာရွဆင္မ်ိဳးတို႔ျဖစ္သည္။ အဆိုပါဆင္မ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳးတြင္ အႏြယ္အမ်ားအျပားပါဝင္သည္။

ဆင္သည္ ကုန္းသတၱဝါအေပါင္းတို႔တြင္ ကိုယ္ထည္အႀကီးဆုံးျဖစ္သည္။ ခြန္အားလည္း အႀကီးဆုံးျဖစ္၏။ လူတို႔က ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္၍ ေစခိုင္းသည္ကို ခံရေသာအခါ အံ့ဩဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ စိတ္ရွည္၏။ သင္ရလြယ္၏။ ေစခိုင္းသည္ကို လြယ္ကူစြာပင္ နာခံတတ္သည္။

အာဖရိကဆင္သည္ အာရွဆင္ထက္ ပို၍ႀကီးမားသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ၁၁ေပမၽွအထိပင္ ျမင့္သည္။ အာရွဆင္မ်ိဳးသည္ အရပ္ ၁ဝ ေပထက္ မေက်ာ္ေပ။ အာဖရိကဆင္မ်ိဳးသည္ ဦးထိပ္လုံး၍ နား႐ြက္ႀကီးသည္။ အာရွဆင္မ်ိဳးသည္ ဦးထိပ္ခြက္၍ နား႐ြက္ေသးသည္။ အာဖရိကဆင္မ်ိဳး၏ႏွာေမာင္း၌ ညီညာေသာ အရစ္မ်ားပါရွိသည္။ ထိုႏွာေမာင္းမ်ားတြင္ လက္ၫႈိးလုံးေလာက္ရွိေသာ ႏႈတ္ခမ္းႏွစ္ခုလည္းရွိ၏။

အာရွဆင္မ်ိဳး၏ ႏွာေမာင္းသည္ ေျပာင္ေခ်ာ၍အဖ်ားသို႔ တစ္ျဖည္းျဖည္းသြယ္သြားသည္။ အဖ်ား၌ ႏႈတ္ခမ္းတစ္ခုတည္းသာ ရွိသည္။ အာရွဆင္ႏွင့္ အာဖရိကဆင္တို႔တြင္ အျခားကြာျခားခ်က္ မ်ားစြာရွိေသး၏။ ထိုကြာျခားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဇီဝေဗဒပညာေက်ာ္မ်ားသည္ ထိုဆင္မ်ားကို မ်ိဳးစိတ္ခြဲ၍ သီးျခားနာမည္ေပးထားၾကသည္။

အာဖရိကဆင္မ်ိဳးသည္ အာဖရိကတိုက္ အတြင္းဖက္က်ေသာ ေတာနက္ႀကီးမ်ားထဲတြင္သာ က်က္စားေလ့ ရွိသည္။ အာရွဆင္မ်ိဳးကို အိႏၵိယဆင္မ်ိဳးဟူ၍လည္း ေခၚၾကေသး၏။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုဆင္မ်ိဳးကို အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌သာမဟုတ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၊ ဆူမၾတားကၽြန္း၊မေလးရွားကၽြန္းဆြယ္ စေသာ အရပ္တို႔တြင္လည္း အႏွံ႔အျပားေတြ႕ရေပသည္။ ထိုဆင္ႏွစ္မ်ိဳးသည္အက်င့္စာဂအားျဖင့္ အလြန္တူညီသည္။ ဆင္ဟူသေ႐ြ႕သည္အေပါင္းအသင္းကိုႀကိဳက္သည္။

အခ်ဳပ္အေႏွာင္ မခံရဘဲ၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနရလၽွင္အစုအအုပ္ႏွင့္သာ သြားလာက်က္စားတတ္သည္။ ဆင္အုပ္တစ္အုပ္တြင္အေကာင္ ၁ဝ ေကာင္မွ အေကာင္ ၁ဝဝ အထိ ရွိတတ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဆင္မႀကီးက ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ျပဳေလ့ရွိ၏။ ဆင္မ်ားကို ေတာထဲတြင္ စမ္းေခ်ာင္းမ်ားအနီးအပါး၌ တစ္စုတစ္႐ုံးႀကီးေတြ႕ရတတ္၏။ မိုးရာသီတြင္ လြင္တီးေခါင္သို႔၎၊ တစ္ခါတရံ ေတာင္ေပၚသို႔၎ ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားေလ့ရွိသည္။ ဆင္ထီးမ်ားသည္ မုန္ယိုတတ္သည္။ မုန္ယိုေနေသာအခိုက္တြင္ ဆင္အုပ္ထဲမွ ခြဲ၍ေနတတ္သည္။ မုန္ယိုေသာ ဆင္သည္ လူကို ရန္မူတတ္၏။

ဆင္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ရာသီအေျပာင္းအလဲကိုလိုက္၍ အစာရွာရန္ ေကာင္းမည့္ေနရာသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္ေလ့ရွိသည္။ ဆင္သည္ ျမင္းကဲ့သို႔ မတ္တတ္ေသာ္၎၊ ဝပ္လ်က္ေသာ္၎ အိပ္ေနႏိုင္သည္။ ညသန္းေကာင္အခ်ိန္ႏွင့္ အပူျပင္းသည့္ေန႔ဖက္ အခ်ိန္တို႔တြင္သာ အမ်ားအားျဖင့္ အိပ္ေလ့ရွိသည္။ လူတို႔၏ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ကို ခံေနရသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဆင္သည္ ရက္ သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ မလဲမေလ်ာင္းဘဲ ေနတတ္သည္။

ငါး ႏွစ္မၽွ မလဲေလ်ာင္းဘဲေနႏိုင္ေသာဆင္မ်ားရွိသည္ဟုသိရသည္။ ဆင္သည္ ေရကူးက်င္လ်င္သည္။ ေပ ၃ဝ ေက်ာ္မၽွနက္ ေသာေရထဲတြင္ ၆ နာရီမၽွ ေနႏိုင္ေၾကာင္းအမွတ္အသားမ်ားရွိ သည္။ ဆင္သည္ေျခ ၄ ေခ်ာင္းစလုံး ေျမႀကီးမွႂကြေအာင္ မခုန္ႏိုင္ေခ်။ သို႔ေသာ္လည္းေျပးလႊားရာတြင္အံ့ဩဖြယ္ေကာင္း ေလာက္ေအာင္ ျမန္ဆန္ေပသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔တြင္ ဆင္ကို ေလးလံေသာ ဝန္ကို သယ္ေဆာင္ရသည့္ အလုပ္မ်ားလုပ္ကိုင္ေစရန္ေ႐ြးခ်ယ္ ၍ ခိုင္းေစသည္။ ခိုင္းေစေသာအလုပ္တြင္ ဆင္သည္တာဝန္ ေက်ႁပြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ ဆင္ကို သစ္တုံးမ်ား ဆြဲေစရန္၎၊ ေလးလံေသာ ဝန္တို႔ကိုမတင္သယ္ေဆာင္ေစ ရန္၎ အသုံးျပဳသည္။ မ်က္ႏွာျပင္ ညီညာေသာအရပ္ေဒသ မ်ားတြင္ ဆင္သည္ အေလးခ်ိန္တတန္ခြဲမၽွကိုသက္သာလြယ္ ကူစြာသယ္ေဆာင္သြားႏိုင္ေပသည္။

အလြန္ေလးလံေသာဝန္ကို ဆြဲရန္အတြက္ ဆင္လည္ပင္းတြင္ သားေရႀကိဳးျပားႀကီးရစ္ ပတ္ေပးရသည္။ ထိုသားေရႀကိဳးျပား၌ ဝန္ကိုဆြဲယူရန္လြန္ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္း တပ္ထားရသည္။ အခ်ိဳ႕ေဒသတို႔၌ ဆင္ကို သစ္ဆြဲရန္သာမဟုတ္ဘဲ၊ တစ္ခါတစ္ရံ လယ္ထြန္ရန္၊ တစ္ခါတစ္ရံ ကုန္တြဲႀကီးမ်ား ဆြဲေဆာင္ရန္ ေစခိုင္းၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္လုပ္ငန္းတြင္ ဆင္မပါလၽွင္မၿပီးႏိုင္သေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။

ဆင္ကို ယာဥ္အျဖစ္ျဖင့္လည္း အသုံးခ်ႏိုင္ေသးသည္။ ဆင္၏ ေက်ာက္ကုန္းေပၚတြင္ ကုန္းႏွီးတြဲကိုတပ္ဆင္ရ၏။ ထိုကုန္းႏွီးတြဲေပၚတြင္ လူစီးနင္းလိုက္ပါႏိုင္ရန္ေလးဖက္ေလး တန္ အကာအရံပါေသာ ထိုင္စရာကို လုပ္ေပးရသည္။ ဆင္ ဦးစီးသည္ ဆင္၏လည္ပင္းေပၚတြင္ထိုင္လ်က္လိုက္တတ္ သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌ မဟာရာဇာမ်ားသည္က်ားပစ္ထြက္ေသာ အခါ ဆင္စီး၍ ေတာကစားၾကသည္။ ေရွးအခါက စစ္တိုက္ ရာတြင္ ဆင္ကို မ်ားစြာအသုံးျပဳသည္။ ျမန္မာသမိုင္းတြင္ ေက်ာ္ၾကားေသာ စီးခ်င္းတိုက္ပြဲမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ဆင္ကိုအိႏၵိယ၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္းစသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၌ မင္းခမ္းမင္းနားမ်ားတြင္ ေရွးကသုံးခဲ့သည္။

အမ်ားအားျဖင့္ ဆင္မွာ မည္းၫိုေသာ အေရာင္ရွိေသာ္ လည္း၊ ဆင္ျဖဴမ်ားရွိေသး၏။ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ တို႔တြင္ ဆင္ျဖဴကို အေတြ႕ရမ်ားသည္။ ဆင္ျဖဴကို ဆင္မည္း ႏွင့္ တန္းတူမထားဘဲ၊ ျမင့္ျမတ္သည္ဟူ၍ ယူဆယုံၾကည္ၾက သည္။ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ ဆင္ျဖဴကို အထြတ္အျမတ္ထားၾကသည္။ ျမန္မာဘုရင္တို႔သည္ဆင္ျဖဴ ရွင္ဟူေသာ ဘြဲ႕ကို အလြန္ႏွစ္သက္ လိုလားၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာမင္းတို႔၏ ရာဇဝင္၌ ဆင္ျဖဴေတာ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စစ္မက္ျဖစ္ပြားၾကသည္မ်ား ရွိ၏။ ဆင္သည္ သူ႕နဂိုသဘာဝအတိုင္း ေနရလၽွင္ ႐ုတ္တစ္ရက္ မေသဘဲ၊ အေတာ္ပင္အသက္ရွည္သည္။ ႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္ေလာက္အထိ ေနႏိုင္သည္။ ဆင္မသည္သားေမြးလၽွင္အေရ အတြက္ ခပ္နည္းနည္းေမြးသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရေသာ ဆင္တို႔ အေသအဆုံးမ်ားလာလၽွင္ အစားထိုးရန္ ၁ဝ ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္၊ သို႔မဟုတ္ ၁၂ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ခန္႔ ထပ္မံ၍ဖမ္းဆီး ရန္စီစဥ္ရသည္။ ဆင္ဖမ္းမည့္လူစုသည္ ဆင္မ်ားကိုမဖမ္းဆီးမီ ရက္သတၱပတ္ေပါင္း မ်ားစြာကပင္ႀကိဳတင္၍ေတာနက္ထဲတြင္ လွည့္လည္ကာ ဆင္မ်ားကို လိုအပ္သည့္ေနရာသို႔ေရာက္ ေအာင္ႀကံေဆာင္၍ ေမာင္းယူၾကရသည္။

ေနာက္ဆုံး၌ က်ဳံးသြင္းရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေသာအခါ ဆင္ မ်ားကို ႐ုတ္တစ္ရက္ လန္႔ဖ်ပ္သြားေအာင္ က်ယ္ေလာင္စြာ ညာသံေပး၍၊ လိုေသာေနရာသို႔စု႐ုံးေရာက္ရွိေစရသည္၊ မၾကာမီပင္ ဆင္႐ိုင္းႀကီးမ်ားသည္ ေခ်ာင္ထဲပိတ္မိေန၍ ႀကိဳးႀကီးမ်ားျဖင့္ အခ်ည္အေႏွာင္ခံၾကရသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ဆင္႐ိုင္းႀကီး မ်ားကို ဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္၊ ဆင္ယဥ္မ်ားျဖင့္ ေရာႁပြမ္းထားကာ တစ္ျဖည္းျဖည္း ယဥ္ပါးလာေအာင္ လုပ္ယူၾကသည္။ ေရွးအခါကတည္းကပင္ ဆင္မ်ားကို ဆင္စြယ္အလို႔ငွာ အမ်ားအားျဖင့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

မၾကာေသးမီအခ်ိန္ေလာက္အထိ၊ အာဖရိကဆင္မ်ားကို တစ္ႏွစ္လၽွင္အေကာင္ ၄ဝဝဝဝ ေက်ာ္မၽွ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါ၌မူ ဆိုင္ရာႏိုင္ငံအစိုးရတို႔သည္ ဆင္မ်ားအား စည္းကမ္းမဲ့သတ္ျဖတ္ျခင္းကို တားျမစ္ထားၾကသည္။

က်မ္းဂန္လာ ျမန္မာဆင္

ျမန္မာက်မ္းဂန္တို႔တြင္ ဆင္မ်ားကို အစြယ္ေပါက္ပုံသို႔ လိုက္၍

အစြယ္ လုံးဝမရွိေသာ ဟိုင္းမ်ိဳး၊ ေသးသြယ္ေသာအစြယ္ တိုေသာအစြယ္ရွိသည့္ ဟံမ်ိဳး၊ အစြယ္ တစ္ေခ်ာင္းသာရွိေသာ တည္မ်ိဳး၊ အစြယ္ ႏွစ္ေခ်ာင္းစုံရွိေသာ တံမ်ိဳးဟူ၍ အမည္ေလးပါးျဖင့္ ခြဲျခားထားသည္။  ထို႔ျပင္ ဗလအား ျခားနားပုံသို႔ လိုက္၍လည္း ဆယ္မ်ိဳးခြဲျခားေခၚေဝၚ ျပန္ေလသည္။ ယင္းတို႔မွာ အစဥ္အတိုင္း တစ္မ်ိဳးထက္တစ္မ်ိဳးက ဆယ္ဆအားရွိေလရာ –

လူဆယ္ေယာက္အားရွိ၍၊ ညင္းညင္းေအာ္ျမည္တတ္ေသာ ဆင္မည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ကာဠာဝကဆင္၊ ဂဂၤါျမစ္ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ဝိုက္၌ ရွိၾက သည့္ ဂေဂၤယ်ဆင္၊ ဝါေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ အေရာင္ရွိေသာပ႑ရ ဆင္၊ ေၾကးနီေရာင္အဆင္းရွိေသာ တမၺဆင္၊ ေၾကာင္ေသာအဆင္းရွိသည့္ ပိဂၤလဆင္၊ အနံ႔ေမႊးေသာဂႏၶဆင္၊ တင့္တယ္စြာ သြားတတ္ေသာ မဂၤလဆင္၊ ေ႐ႊေရာင္ အဆင္းရွိေသာ ေဟမဆင္၊ ျဖဴေသာအဆင္းရွိ၍၊ႏွာေမာင္း အၿမီး လွပရွည္သြယ္ၿပီးလၽွင္ ေကာင္းကင္၌က်က္စားတတ္ေသာ ဥေပါသထဆင္၊ ေဘာ္ေငြအဆင္းရွိၿပီးလၽွင္ ညီၫႊတ္ေသာ အစြယ္ႏွစ္ေခ်ာင္းမွ ေရာင္ျခည္ေျခာက္မ်ိဳးထြက္ကာ အၿမီးဦးေခါင္းရွည္သြယ္၊ အလုံးစုံေသာ ၾကန္အင္လကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စုံလ်က္ ေကာင္းကင္၌လည္း ပ်ံသြားႏိုင္သည့္ ဆဒၵန္ဆင္ဟူ၍ ျဖစ္ေလသည္။

(မ်ဳိးတုံးသြားၿပီျဖစ္တဲ့ အေမႊးရွည္ဆင္ႀကီးေတြရဲ႕အေၾကာင္းကိုေတာ့ ဒီမွာ(http://wp.me/p92H0W-11x) သြားဖတ္ႏုိင္ပါတယ္)

ကုိးကား – ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း ၊ အတြဲ ၄  Credit – Thutazone

minkoko110