1-ေကာင္းစြာတန္ဆာဆင္အပ္ေသာနတ္သမီးရွစ္ေသာင္း ေျခာက္ေထာင္တို႕ညအခါ နံက္အခါတို႕၌ဆည္းကပ္ခစားခံရျခင္း(ဒကာမမ်ားကသာႀကာပန္းလွဴႀကတာဆိုေတာ့နတ္သားျဖစ္ျပီးခစားတာျဖစ္နိုင္သလို/နတ္မိဖုရားႀကီးျဖစ္ခါ ခစားခံရတာလဲျဖစ္နိုင္ပါည္။ဤကားအက်ြန္ဳပ္၏အယူအဆေပတည္း)

More