“ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ျမွင့္တက္လို႔ ေရျမွပ္မယ့္ ႏိုင္ငံေတြ အထဲမွာ ျမန္မာျပည္ ရဲ့ ရန္ကုန္ျမိဳ့ပါေနတယ္။ သစ္ေတာေတြ ျပဳန္းတီးမွဳက ရာသီဥတုကို ဆိုးရြားစြာ ေျပာင္းလဲေစတယ္။

More